Tóm tắt chương IV Tin học tập lớp 11. Giải câu 1 mang lại câu 11 trang 79, 80 . Tại sao mảng là kiểu tài liệu có cấu trúc…

Câu 1: Tại sao mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc?

Mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc chính vì mảng (một chiều, hai phía hay nhiều chiều) là vẻ bên ngoài có kết cấu được đề cập tới sớm nhất trong các ngôn ngữ lập trình. Nó được desgin từ gần như kiểu dữ liệu dã bao gồm theo phép tắc khuôn dạng do ngôn từ lập trình cung cấp. Nó được dùng để làm chỉ định một nhóm đối tượng cùng một đặc thù nào đó. Chẳng hạn, vectơ là một trong những nhóm những số cơ mà mỗi số ta hoàn toàn có thể xác định chỉ cần biết chỉ số. Như vậy, nhằm khai báo phong cách mảng nên chỉ ra kiểu dữ liệu chung của các phần tử và phong cách chỉ số.Bạn sẽ xem: nguyên nhân phải khai báo form size của mảng

Chúng ta phải khai báo size cùa mảng bởi vì để cách đánh số các phần tử của nó.

Bạn đang xem: Tại sao phải khai báo kích thước của mảng

Câu 2: Tại sao buộc phải khai báo kích thước của mảng?

Các thành phần của mảng hoàn toàn có thể có đa số kiểu sau đây: real, boolean, integer, longint

Câu 3: Các phần tử của mảng rất có thể có đều kiểu gì?

Tham chiếu đến thành phần của mảng một chiều được xác minh bởi tên mảng cùng với chỉ số, được viết trong cặp ngoặc (ví dụ nhietdo (ví dụ Arrlnt cùng với i là chỉ số phân tử vào mảng.vd: Vẫn xét mảng 10 đôi mươi 30 5 6 7A=10; A=20; A=30; A=50; A=6; A=7

– phương pháp khai báo mảng: gồm 2 biện pháp khai báo:

Khai báo trực tiếp: thường xuyên thì phương pháp khai báo thẳng được dùng nhiều hơn nữa vì nó ngắn gọn.

var :array of ;

ví dụ:a:array of integer;b,c:array of integer;

Khai báo gián tiếp:

type =array of ;var :;

vd:type mang=array of integer;var a,b,c:mang;

**Với mảng 2d :– Tham chiếu: bởi vì mảng 2d là bảng phải sẽ bắt buộc chỉ số hàng và chỉ số cột: A cùng với i là chỉ số hàng, j là chỉ số cột.

– Khai báo: tương tự như mảng một chiều nhưng thêm chỉ số cột.

Trả lời

Để lập lịch trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (NN có giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất không to hơn 100, thì ta đề xuất phải triển khai việc bình chọn xem số N nhập vào (số bộ phận của dãy) có thỏa mãn yêu cầu của đầu bài hay là không nghĩa là 0N của mảng cũng đề xuất là đều số nguyên và có giá trị hoàn hảo nhất không lớn hơn 100 (A >= -100 và A=1000) or (N0) and (N100) or (A-1000) & (A0 then writeln(‘A khong la cap so cong’) else writeln(’A la cap so cong’);

readln,

end.

Xem thêm: Bí Mật Thiếu Lâm Tập 6 - Xem Phim Bí Mật Thiếu Lâm

Khi chạy chương trình, nếu nhập số thành phần cùa hàng N= 5 và các bộ phận của hàng theo thứ tự là 2,4,6, 8,10 thì lịch trình đưa ra thông tin “A la cap so cong”(Hình 59).


*

Nhưng khi nhập N không thỏa mãn nhu cầu điều kiện đầu bài, chẳng hạn N= -5 thì lịch trình đưa ra thông báo “Mời nhập lại!”. Khi đó, ta đề xuất vào lại N, chẳng hạn, N= 5 với nhập tiếp các thành phần của dãy, chẳng hạn: 1, 3, 5, 7, 9 thì hiệu quả của chương trình: “A la cap so cong’’ (Hình 60).


*

Còn trong trường đúng theo các thành phần nhập vào của hàng không vừa lòng điều khiếu nại A -1000: thì ta yêu cầu nhập lại các bộ phận của dãy cho tới khi chương trình đưa ra thông báo A là cấp cho số cộng hay không?

Chẳng hạn, ta nhập vào dãy N= 7 phần từ với giá trị các phần tử lần lượt như sau:

2, 5, 7 8, 9, 4, 7 (ở bộ phận thứ tư ban đầu nhập vào số-1500 thì công tác yêu cầu nhập lại với đã nhập vào số 8) thì lịch trình dưa ra thông báo: ” A khong la cap so cong* (Hình 62).


*

Bài 6: Viết lịch trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A tất cả N số nguyên A1, A2 …AN có giá bán trị tuyệt vời nhất không lớn hơn 1000. Hãy đưa ra những tin tức sau:

a) số lượng số chẵn và con số số lẻ

b) số lượng số nguyên tố trong dãy

Trả lời

Đối cùng với với việc này thì phần bình chọn số nguyên dương N(N2 …AN có mức giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất không lớn hơn 1000 hệt như bài tập 5 sẽ nêu ờ trên. Bọn họ chi cần xử lý thêm 2 vấn đề nữa, đó là đếm con số số chẵn, số lẻ và con số số nguyên tố trong dãy.

Chưntg trình:

progran baitap6_chuong4;

uses crt;

var

array of integer;

if: boolean;

N, i„ l: integer; so_nt, so_chan: integer;

begin

for i := -1000 khổng lồ 1000 do if i>0 then NT:= false;

so_chan:=0; so_nt:=0;

{Nhap vao)

repeat

write(‘So phan tu cua day A (N0) and

(N1000) or (a-1000) và (a1 then

begin

u: = 2 ;

while ((u0))) bởi vì u: = u + 1; if u>sqrt(A) then so_nt:= so_nt + 1;

end,

end;

In ra man hinh

writeln(‘So luong so chan:’,so_chan);

writeln(‘So luong so le:’,N – so_chan);

writeln(’So luong so nguyen tro:’, so_nt);

readln

End.

Khi chạy chương trình, ta thứu tự nhập các thành phần của hàng A:

 Với N = 3 với các bộ phận được nhập vào theo sản phẩm công nghệ tự:

A=5

A=7

A=900

thì chương trình chỉ dẫn thông báo:

So luong so chan: 1

So luong so le: 2

So luong so nguyen to: 2

– với 5 và các bộ phận được nhập vào theo lắp thêm tự:

A=12

A=3 A=5

A10 A =11

thì chương trinh đưa ra thông báo:

So luong so chan: 2

So luong so le: 3

So luong so nguyen to: 3

Kết trái của công tác như hình 63 sau đây:


*

Trong trường hợp số bộ phận nhập vào và cực hiếm các bộ phận của dãy A không thỏa mãn điều khiếu nại thì chương trình sẽ có thông báo mời nhập lại. Chẳng hạn, trong số trường hợp sau đây: