Bài tập và thực hành 1 Tin học lớp11. Giải câu 1 mang đến câu 10 trang 35 . Hãy cho thấy sự khác nhau giữa hằng tất cả đặt tên và biến…

Câu 1: Hãy cho thấy sự khác biệt giữa hằng gồm đặt tên và biến.

Bạn đang xem: Tại sao phải khai báo biến

Sự khác nhau giữa hằng tất cả đặt thương hiệu và trở nên đó là: xem về mặt tàng trữ giá trị của hằng và vươn lên là trong RAM thì: giá trị trong ô nhớ của hằng bao gồm đặt thương hiệu là không núm đổi, còn quý hiếm trong ỏ nhớ của biến hóa thì cỏ thể đổi khác tại từng thời điểm tiến hành chương trình.

Câu 2: Tại sao phải khai báo biến?

Trả lời

Khai báo biến nhằm mục đích các mục đích sau:

– khẳng định kiểu của biến. Trình dịch đang biết cách tổ chức triển khai ô nhớ cất giá trị của biến. Đưa tên biến chuyển vào list các đối tượng người sử dụng được chương trình quản lí.

– Đưa tên đổi mới vào danh sách các đối tượng người dùng được lịch trình quản lí.

– Trình dịch biết cách truy cập giá trị của trở thành và áp dụng thao tác làm việc thích hợp cho biến.

Câu 3: Trong Pascal, nếu như một biến chuyển chỉ nhận giá trị nguyên trong phạm vi trường đoản cú 10 đến 25532 thì biến hóa đó hoàn toàn có thể được khai báo bằng những kiểu dữ liệu nào?

Trong Pascal, ví như một biến chuyển chỉ nhận cực hiếm nguyên vào phạm vi từ 10 đến 25532 thi biến chuyển đó có thể được khai báo bằng những kiểu dữ liệu: integer, real, extended, longint.

Xem thêm: Giải Đáp Nguyên Nhân Con Gái Có Lông Bụng Thì Sao Con Gái Lại Mọc Lông Bụng

Câu 4: Biến P có thể nhận những giá trị 5; 10; 15; 20; 30; 60: 90 và đổi mới A rất có thể nhận các giá trị 0,1 ; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong những khai báo sau là đúng?

a) var X, P: byte;

b) var p, X: real;

c) var phường : real; d) var X: real,

X: byte; P: byte;

Trong các khai báo trên thì khai báo ờ các câu b với d là đúng, tuy vậy khai báo của câu d là giỏi hơn.

Câu 5: Để tính diện tích s S của hình vuông có những cạnh A với quý hiếm nguyên bên trong phạm vi từ 100 mang đến 200, biện pháp khai báo S nào dưới đấy là đúng cùng tốn ít bộ nhớ lưu trữ nhất?

a) var S: integer;

b)var S: real;

c) var S: word;

d) var S: longit:,

e) var S: boolean;

Để tính diện tích s của hình vuông có các cạnh A với giá trị nguyên phía bên trong phạm vi trường đoản cú 100 cho 200, thì những khai báo b, c, d là phần lớn đúng. Tuy nhiên kia báo C là tốt nhất và tổn ít bộ nhớ lưu trữ cần lưu lại trữ.


Câu 6: Hãy viết biểu thức toán học dưới đây trong Pascal: 

*

( 1 +z) *(x +y/z)/(a-1/(1 +x*x *x))

Câu 7: Hãy chuyển các biểu thức vào Pascal dưới đây sang biểu thức toán học tập tương ứng:

a) a/b*2;

b)a*b*c/2;

a) 1/a*b/c;

d) b/sqrt (a*a+b) ;

a) 2a/b

b) abc/2

c) b/ac

d) b/(√(a2 + b)

Câu 8: Hãy viết biểu thức lôgic cho công dụng true lúc tọa độ (x;y) là điểm nằm vào vùng gạch chéo cánh kể cả biên của các hình 9.a và 9.b.

*

*


((y1) và ((y > abs(x)) or (y abs(x))

Câu 9: Hãy viết chương trình nhập số a (a>0) rồi tính và đưa ra diện tích phần được gạch chéo trong hình 3 (kết quả có tác dụng tròn đến bốn chữ số thập phân).

*

Qua mẫu vẽ . Ta nhận ra rằng diện tích s phần gạch chéo cánh bằng một nửa diện tích hình trụ tâm

O(0:0), bán kính R a. Ta lại biết rằng, diện tích hình tròn trụ được tính theo công thức: S = R*R*/Pi; Pi≈3,1416. Khi đó, lịch trình tính diện tích phần gạch là như sau:

Program dien_tich_phan_gach;

Uses crt;

Var a: real; Conts pi = 3,1416,

Begin

Clrscr,

Write(‘Nhap ban kinh duong tron a (a>0): ‘)

Readln(a) ,

write(‘Dien tich phan gach cheo la: ‘,a*a*pi/2:20:4);

Readln over .

Khi chạy chương trình, giả dụ a = 2 thì diện tích phần gạch ốp là 6.2832;

nếu a = 3 thì diện tích phần gạch ốp là 14.1372;

nếu a = 5 thì diện tích s phần gạch là 3 1.8086

Kết quả công tác như hình 1 dưới đây:

*

Câu 10: Lập trình tính và chuyển ra màn hình hiển thị vận tốc V khi đụng đất của một đồ rơi từ độ dài h, hiểu được V = √2gh , trong các số đó g là gia tốc rơi tự do thoải mái và g = 9.8 m/s2. Độ cao h (m) được nhập vào từ bàn phím.

Chương trình tính và đưa ra màn hình vận tốc v:

Program tinh_van_toc;

Uses crt,

Constt g = 9.8;

Var v,h: real

Begin

Write(‘Nhap vao vị cao h= ‘);

readln(h);

V:=sqrt(2*g*h);

write (‘Van toc lúc cham dat la V = ‘ , V: 10 : 2 ‘ , in/ s’ )