Mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc bởi vì mảng (một chiều, hai chiều hay nhiều chiều) là hình dáng có cấu tạo được nói tới sớm nhất có thể trong những ngôn ngữ lập trình. Nó được gây ra từ hầu hết kiểu tài liệu dã gồm theo luật lệ khuôn dạng do ngữ điệu lập trình cung cấp. Nó được dùng để chỉ định một nhóm đối tượng người tiêu dùng cùng một đặc thù nào đó. Chẳng hạn, vectơ là 1 trong nhóm các số nhưng mỗi số ta rất có thể xác định chỉ cần biết chỉ số. Như vậy, nhằm khai báo vẻ bên ngoài mảng nên chỉ ra kiểu tài liệu chung của các phần tử và đẳng cấp chỉ số.

Bạn đang xem: Tại sao mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc


Bài 6 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): Viết lịch trình nhập từ keyboard số nguyên dương N (N ≤100) cùng dãy A gồm N số nguyên A1, A2 ...AN có giá trị tuyệt vời không lớn hơn 1000. Hãy đưa ra những tin tức sau:

a) con số số chẵn và số lượng số lẻ

b) số lượng số nguyên tố trong dãy


Bài 10 (trang 80 sgk Tin học lớp 11): Viết chương trình nhập từ bàn phím xâu kí tự S tất cả độ dài không thực sự 100. Hãy cho biết có từng nào chữ số xuất hiện trong xâu S. Thông báo hiệu quả ra màn hình.


Bài 5 (trang 79 sgk Tin học tập lớp 11): Viết lịch trình nhập từ keyboard số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A bao gồm N số nguyên A1...AN có giá trị tuyệt vời nhất lớn rộng 1000. Hãy cho thấy dãy A có phải là một trong những cấp số cộng hay là không và thông báo công dụng ra màn hình.

Xem thêm: Xem Phim Tân Hoàn Châu Công Chúa Trọn Bộ / Phim Cổ Trang Trung Quốc


Bài 7 (trang 79 sgk Tin học tập lớp 11): ): hàng F là hàng Phi-bo-na-xi nếu:

F0=0, F1 = 1, Fn = Fn-1 + Fn-2 cùng với N ≥ 2

Viết công tác nhập từ bàn phím số nguyên dương N và chuyển ra màn hình hiển thị số hạng trang bị N của hàng Phi-bo-na-xi. Chương trình của công ty thực hiện với cái giá trị lớn số 1 của N là bao nhiêu?


Bài 8 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): chương trình sau thực hiện những gì?

Chương trình sau đây thực hiện đều gì?

program BT8;const NMax = 50;type Mass = array <1...NMax, O..NMax-1> of real;var A: Mass;i,j N: byte; C: real;beginWrite ("Nhap N= ?");readln(N); for i:= 1 to N dofor 0 to lớn N-1 dobeginwrite("A )end,for i:= 1 to lớn N dofor j:= 1 khổng lồ N-1 dobeginC:= A;A := AA := C;end;for i:=1 to N vì beginfor j : =1 to N— 1 vị write (A < i, j > : 5 : 2 , " ");writelnend;End.
Bài 11 (trang 80 sgk Tin học lớp 11): Hãy bổ sung cập nhật thêm vào công tác Xep_loai ở bài 13 phần đông lệnh quan trọng để chương trình đưa ra danh sách học sinh xếp nhiều loại A.


Bài 9 (trang 80 sgk Tin học lớp 11): cho mảng nhì chiều kích thước nxm với các bộ phận là gần như số nguyên. Tìm trong những dòng phần tử lớn độc nhất rồi đổi khu vực nó với thành phần có chỉ số dòng bởi chỉ số cột.

program Diag;uses crt;VarN,i,j,Max,Ind,Vsp:integer;A:array<1..15,1..15> of integer;beginclrscr;write("nhap N nho hon 15:");readln(N);for i:=1 lớn N dofor j:=1 to N dobeginwrite("a<",i,",",j,">=");readln(a);end;for i:=1 lớn N dobeginMax:=A;Ind:=1;for j:=2 to lớn N doif A> Max thenbeginMax:=A;Ind:=j;end;vsp:=A;A:=Max;A:=vsp;end;for i:=1 khổng lồ N dobeginwriteln;for j:=1 khổng lồ N bởi vì write(a:3);end;writelnreadkey;end.

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam