Tiếp tục với bộ từ vựng tiếng hào kiệt chính bank phần 1 , dhn.edu.vn xin chia sẻ phần 2 với 38 tự thường gặp mặt nhất khi chúng ta sử dụng và giao dịch thanh toán với những ngân hàng.Bạn vẫn xem: Sao kê tiếng anh là gì

chúng ta cùng quan sát và theo dõi nhé

1.Bạn đã xem: Sao kê thông tin tài khoản tiếng anh là gì

Magnetic /mæg’netik/ (adj): trường đoản cú tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2.

Bạn đang xem: Sao kê tài khoản tiếng anh là gì

Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu lại thông

4. Clear /kliə/ (v): thanh toán giao dịch bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): gật đầu đồng ý thanh toán

6. Refer lớn drawer (n): (R.D) “Tra soát người ký phát”

7. Non-card instrument : phương tiện thanh toán giao dịch không cần sử dụng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: chi phí gửi

15. Give credit : cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không gọi được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ nợ, phá sản

18. Make out (v): cam kết phát, viết (Séc)

Place of cash: nơi cần sử dụng tiền khía cạnh Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút chi phí mặt

22.

Xem thêm: 10 Điều Tối Kỵ Cần Tránh Trong Những Điều Cấm Kỵ Trong Ngày Đèn Đỏ ”

Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút tiền mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: ra lệnh bỏ ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền vật liệu bằng nhựa (các một số loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: nhiều loại thẻ

27. Plastic card /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge thẻ /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh toán

29. Smart thẻ /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash card /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút chi phí mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): nhà thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): sản phẩm công nghệ rút tiền tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên cấp dưới thu, đưa ra tiền (ở Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút tiền mặt

Ngoài ra, các chúng ta cũng có thể truy cập vào trang web của dhn.edu.vn tại trên đây để cải thiện và bổ sung kiến thức tiếng Anh của mình nhé! Chúc chúng ta thành công


*

“Tiếng Anh bồi” có tương xứng với môi trường xung quanh công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường công sở còn tồn tại khá nhiều. Dù bị...