Cơ cấu tổ chức – Chức năng nhiệm vụ Trường Cao Đẳng Công Nghệ Y Dược Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ phòng Đào tạo:

Phòng Đào tạo của Trường Cao Công Nghệ Y Dược Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1, Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hàng năm và dài hạn của Nhà trường;

– Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

– Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

– Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

– Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

 

2, Thực hiện các công việc giáo vụ gồm:

Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề, theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

3, Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Phòng Tổ chức & Hành chínhTrưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Hương

– Tham mưu hiệu trưởng về tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, quản lý nhân sự, hồ sơ lý lịch cán bộ, giáo viên. Tham gia xây dựng kế hoạch thi đua và theo dõi sơ tổng kết các phong trào thi đua.

– Tham mưu hiệu trưởng thực hiện tốt các vấn đề chính sách về lao động, tiền lương, khen thưởng, BHYT, BHXH.

– Quản lý tài sản, theo dõi và tổng hợp việc sử dụng điện, nước, điện thoại ở cơ quan.

– Tham mưu công tác xây dựng cơ bản.

– Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng tài sản, thiết bị định kỳ theo dõi qui định. Đề xuất kế hoạch sửa chữa, mua sắm tài sản chuyên dụng, vật dễ mau hỏng.Điều chuyển, sắp xếp tài sản để phục vụ cho các hoạt động của trường.

– Phối hợp với các đoàn thể trong trường thực hiện công tác PCCC, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ quan và tham gia thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương, phòng chống các các loại tệ nạn xã hội.

– Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội qui của trường.

– Quản lý công tác lưu trữ, quản trị, xử lý thiết bị văn phòng theo qui định pháp luật của Ban giám hiệu.

– Tổng hợp và quản lý số liệu báo cáo của các đơn vị, lập báo cáo định kỳ hàng tháng, quí, năm và đột xuất.

– Quản lý kho vật tư, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên để đảm bảo chất lượng hàng hóa tồn kho theo đúng quy định. Quản lý, theo dõi việc nhập, xuất và sử dụng văn phòng phẩm.

Chức năng, nhiệm vụ phòng Kế toán tài chính:

Trưởng phòng: Th.s Trần Hương Thảo

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Hội đồng quản trị trong công tác quản lý tài chính của đơn vị theo đúng pháp luật về kế toán thống kê.

– Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch kinh phí của đơn vị định kỳ hàng tháng, quí, năm, tham gia xét duyệt phân bổ quỹ tiền lương, kinh phí hoạt động hành chính của đơn vị. Tổng hợp thống kê báo cáo số liệu liên quan đến tài chính và quyết toán quí, năm theo đúng qui định.

– Quản lý và theo dõi hồ sơ và thực hiện việc lưu trữ tư liệu, chứng từ sổ sách kế toán theo qui định pháp luật. Tham mưu Hiệu trưởng và tham gia lập các văn bản, thủ tục, kiểm tra quyết toán việc mua, sắm thiết bị, sửa chữa tài sản chuyên dung, tài sản cố định của trường.

– Quản lý tiền mặt và theo dõi thu chi theo qui định

– Phối hợp với phòng Đào tạo tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng và Hội đồng quản trị về định mức vật tư thực hành, hạch toán giá thành học phí cho từng lớp, khóa.

Phòng nghiên cứu khoa học và Đối ngoại

Trưởng phòng: Th.s Trần Thị Hoa

– Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ.

– Thực hiện nghiên cứu chương trình đào tạo, ứng dụng các phương pháp dạy học và hội thảo khoa học.

– Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và các ngành khoa học khác vào công tác quản lý và đào tạo.

– Làm đầu mối xây dựng quan hệ giữa nhà trường với các doanh nghiệp và với cộng đồng xã hội.

– Tạo lập, duy trì và thúc đẩy quan hệ với doanh nghiệp để nắm bắt kịp nhu cầu đào tạo, đề xuất xây dựng chương trình, nội dung đào tạo để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

– Phối hợp với các khoa trong việc tổ chức thực tập cho sinh viên tại doanh nghiệp.

– Tổ chức hội thảo hàng năm, tập hợp các ý kiến của doanh nghiệp đối với nội dung đào tạo và yêu cầu của doanh nghiệp.

– Mở các khóa tập huấn ngắn hạn, chuyên đề phục vụ cho yêu cầu bồi dưỡng và phát triển doanh nghiệp.

– Tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên khi ra trường.

– Thực hiện công tác hợp tác quốc tế để phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo.

Chức năng, nhiệm vụ phòng Quản lý HSSV

Trưởng phòng: CN. Phạm Thị Thanh Tú

– Tham mưu Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

– Tham mưu Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên của trường.

– Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong trường.

– Tổ chức công tác quản lý học sinh, sinh viên.

– Tổ chức công tác y tế trường học.

Chức năng, nhiệm vụ phòng Quản trị thiết bị:

Trưởng phòng: CN. Trần Trung Hiếu

Có nhiệm vụ:

– Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý tài sản, mua sắm, tu sửa thiết bị của trường bao gồm: quản lý hạ tầng cơ sở. Quy hoạch, trang bị và quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị, máy móc, vật tư kỹ thuật phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của Trường.

– Quản lý, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống nhà cửa bao gồm: Nhà làm việc, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, lớp học, phòng học, các công trình công cộng khác.

– Quản lý, bảo dưỡng toàn bộ cơ sở hạ tầng, bao gồm: Đất đai, sân, vườn, cây xanh, hàng rào, hệ thống giao thông trong trường, hệ thống cống rãnh, hệ thống cung cấp điện nước, hệ thống điện thoại trong trường đảm bảo thông tin trong suốt.

– Quy hoạch, trang bị và quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị, máy móc, vật tư, kỹ thuật…phục vụ cho công tác Đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm máy móc, thiết bị vật tư kỹ thuật, bàn ghế, tủ, bảng, phục vụ kịp thời cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu và làm việc của cán bộ công chức và sinh viên trong Trường.

– Lập kế hoạch và tổ chức sửa chữa nhà cửa, công trình công cộng, thiết bị máy móc, bàn, ghế, tủ, bảng…bị hư hỏng của tất cả các đơn vị trong Trường.

– Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, lập kế hoạch xây dựng và nghiệm thu các công trình xây dựng mới, công trình sửa chữa, cải tạo lớn, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình đó vào sử dụng có hiệu quả.

– Tổ chức chỉ đạo và đảm nhiệm công tác vệ sinh môi trường các khu nhà làm việc, lớp học, đường sá, sân trường, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, cây xanh, đảm bảo cảnh quan sạch, đẹp trong Trường.

– Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai công tác phòng, chống bão lụt, phòng cháy, chữa cháy trong Trường

– Xây dựng quy chế kiểm tra, thực hiện quy định sử dụng tài sản, thiết bị của cán bộ giáo viên và học sinh sinh viên. Lập nội quy và hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị, vật tư, máy móc. Thường xuyên đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng các trang thiết bị để có kế hoạch mua sắm và tận dụng hết khả năng, công suất các loại trang thiết bị, máy móc, chống hư hỏng, mất mát, lãng phí.

– Lập kế hoạch tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản đã hết thời hạn sử dụng theo nguyên tắc và qui định của Nhà nước.

– Quản lý kho và cấp phát vật tư, thiết bị.

  1. Phòng Đào tạo và các Phòng chuyên môn nghiệp vụ quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này có trưởng phòng và có một hoặc một số phó trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Chức năng, nhiệm vụ Khoa Dược:

Trưởng khoa: PGS.TS Phan Văn Các

Có nhiệm vụ:

+ Triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập các học phần lý thuyết và thực hành chuyên môn dược theo đúng kế hoạch nhà trường và phòng đào tạo đã lập.

+ Bố trí giáo viên giảng dạy các môn cơ sở và chuyên môn thuộc ngành dược và môn học có liên quan của ngành y sỹ và điều dưỡng của trường theo thời khoá biểu và kế hoạch đào tạo mà phòng đào tạo xây dựng và ban hành (các môn chung do phòng đào tạo bố trí).

+ Theo dõi và xác nhận các học viên đủ điều kiện dự thi hết môn sau khi kết thúc môn học và chuyển về phòng đào tạo để làm danh sách thi hết môn cho học sinh.

+ Quản lý giờ giảng, đánh giá chất lượng giảng dạy, xác nhận giờ giảng cho giáo viên sau khi kết thúc môn học.

+ Có trách nhiệm nhận sổ tay giáo viên, bài kiểm tra và bài thi hết môn từ các giáo viên sau đó chuyển ngay về phòng đào tạo để quản lý, lưu trữ.

+ Tham gia xây dựng các quy định quản lý đào tạo của Trường trên cơ sở Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình BGH ký ban hành. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

+ Đề xuất với Hiệu trưởng và tham gia biên soạn chương trình môn học hoặc lựa chọn giáo trình môn học;

+ Liên hệ địa điểm thực tập, thực tế cho học sinh ngành dược của trường theo nội dung, kế hoạch của phòng đào tạo.

+ Trưởng khoa hoặc người phụ trách tham gia họp giao ban hàng tuần với ban giám hiệu và các phòng ban.

+ Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học, thực hành, thực tập;

+ Tham gia hội đồng thi tốt nghiệp cho học sinh; tổ chức thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo trong phạm vi và chuyên môn của khoa;

+ Quản lý các phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị giảng dạy theo nội dung và yêu cầu môn học.

+ Làm đề xuất bổ sung hoá chất, dụng cụ thực hành, vật tư mau hỏng đối với các phòng thực hành, thực tập.

+ Bố trí giáo viên dự giờ theo yêu cầu;

+ Tổ chức bồi dưỡng học sinh thi học sinh giỏi cấp trường và của ngành.

+ Tư vấn, giới thiệu, tìm nguồn giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng trình BGH và HĐQT xem xét tiếp nhận.

+ Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo mục tiêu và yêu cầu của trường.

+ Đề xuất với phòng Tổ chức hành chính làm hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng, cơ hữu khi có quyết định tiếp nhận của Ban giám hiệu.

+ Quản lý, chấm công hàng ngày giáo viên và nhân viên thuộc đơn vị mình;

+ Bố trí giảng dạy, quản lý và xác nhận giờ giảng của giáo viên, lập chứng từ thanh toán tiền giảng cho giáo viên.

+ Tư vấn, đánh giá về chất lượng giảng dạy của từng giáo viên.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên chuyên môn;

Chức năng, nhiệm vụ Khoa Y:

Trưởng khoa: TS. Ngô Quang Trúc

Có nhiệm vụ:

+ Triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập các học phần lý thuyết và thực hành chuyên môn y theo đúng kế hoạch nhà trường và phòng đào tạo đã lập.

+ Bố trí giáo viên giảng dạy các môn cơ sở và chuyên môn thuộc ngành y sỹ, điều dưỡng và môn học y học cơ sở của ngành Dược của trường theo thời khoá biểu và kế hoạch đào tạo mà phòng đào tạo xây dựng và ban hành (các môn chung do phòng đào tạo bố trí).

+ Theo dõi và xác nhận học viên đủ điều kiện dự thi hết môn ngay sau khi kết thúc môn học và chuyển về phòng đào tạo để làm danh sách thi hết môn cho học sinh.

+ Quản lý giờ giảng, đánh giá chất lượng giảng dạy, xác nhận giờ giảng để thanh toán cho giáo viên sau khi hoàn thành môn học.

+ Có trách nhiệm nhận sổ tay giáo viên, bài kiểm tra và bài thi hết môn từ các giáo viên sau đó chuyển ngay về phòng đào tạo để quản lý, lưu trữ.

+ Tham gia xây dựng các quy định quản lý đào tạo của Trường trên cơ sở Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình BGH ký ban hành. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

Đề xuất với Hiệu trưởng và tham gia biên soạn chương trình, giáo trình môn học hoặc lựa chọn giáo trình môn học;

+ Liên hệ địa điểm thực tập, thực hành, thực tế cho học sinh ngành y của trường theo nội dung, kế hoạch của phòng đào tạo.

+ Trưởng khoa hoặc người phụ trách tham gia các buổi giao ban hàng tuần với ban giám hiệu và các phòng ban.

+ Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sungbảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học, thực hành, thực tập;

+ Tham gia hội đồng tổ chức thi tốt nghiệp; tổ chức thực nghiệm nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo trong phạm vi và chuyên môn của khoa;

+ Quản lý các phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị giảng dạy theo nội dung và yêu cầu môn học.

+ Làm đề xuất bổ sung hoá chất, dụng cụ thực hành, vật tư mau hỏng đối với các phòng thực hành, thực tập.

+ Bố trí giáo viên dự giờ theo yêu cầu;

+ Tổ chức bồi dưỡng học sinh thi học sinh giỏi cấp trường và của ngành.

+ Tư vấn, giới thiệu, tìm nguồn giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng trình BGH và HĐQT xem xét tiếp nhận.

+ Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo mục tiêu và yêu cầu của nhà trường.

+ Đề xuất với phòng Tổ chức hành chính làm hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng, cơ hữu khi có quyết định tiếp nhận của Ban giám hiệu.

+ Quản lý, chấm công hàng ngày giáo viên và nhân viên thuộc đơn vị minh.

+ Bố trí giảng dạy, quản lý và xác nhận giờ giảng của giáo viên, lập chứng từ thanh toán tiền giảng cho giáo viên.

+ Tư vấn, đánh giá về chất lượng giảng dạy của từng giáo viên.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên chuyên môn;

Chức năng, nhiệm vụ Khoa khoa học cơ bản:

Trưởng khoa: Th.s Nguyễn Thị Na

Có nhiệm vụ:

+ Triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập các lý thuyết, thực hành cho học sinh đúng kế hoạch và yêu cầu môn học.

+ Bố trí giáo viên giảng dạy các môn học, học phần chung của trường (chính trị, ngoại ngữ, pháp luật, tin học, quân sự, thể chất, học phần tự chọn) theo thời khoá biểu và kế hoạch đào tạo mà phòng đào tạo xây dựng và ban hành (các môn chuyên môn do các khoa y và dược bố trí).

+ Theo dõi và xác nhận các học viên đủ điều kiện dự thi hết môn sau khi kết thúc môn học và chuyển về phòng đào tạo để làm danh sách thi hết môn cho học sinh.

+ Quản lý giờ giảng, đánh giá chất lượng giảng dạy, xác nhận giờ giảng.

+ Có trách nhiệm nhận sổ tay giáo viên, bài kiểm tra và bài thi hết môn từ các giáo viên sau đó chuyển ngay về phòng đào tạo để quản lý, lưu trữ.

+ Tham gia xây dựng các quy định quản lý đào tạo của Trường trên cơ sở Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình BGH ký ban hành. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

+ Đề xuất với Hiệu trưởng và tham gia biên soạn chương trình môn học hoặc lựa chọn giáo trình môn học;

+ Trưởng khoa hoặc người phụ trách tham gia họp giao ban hàng tuần với ban giám hiệu và các phòng ban.

+ Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung bảo trì, bảo dưỡng thiết bị dạy học, thực hành, thực tập;

+ Tham gia hội đồng thi tốt nghiệp cho học sinh; tổ chức thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo trong phạm vi và chuyên môn của khoa;

+ Quản lý các phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị giảng dạy theo nội dung và yêu cầu môn học.

+ Bố trí giáo viên dự giờ theo yêu cầu;

+ Tổ chức bồi dưỡng học sinh thi học sinh giỏi cấp trường và của ngành.

+ Tư vấn, giới thiệu, tìm nguồn giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng trình BGH và HĐQT xem xét tiếp nhận.

+ Đề xuất với phòng Tổ chức hành chính làm hợp đồng với giáo viên thỉnh giảng, cơ hữu khi có quyết định tiếp nhận của Ban giám hiệu.

+ Quản lý, chấm công hàng ngày giáo viên và nhân viên thuộc đơn vị mình;

+ Bố trí giảng dạy, quản lý và xác nhận giờ giảng của giáo viên, lập chứng từ thanh toán tiền giảng cho giáo viên.

+ Tư vấn, đánh giá về chất lượng giảng dạy của từng giáo viên.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên chuyên môn..

Chức năng nhiệm vụ của Chi bộ Đảng nhà Trường

  1. Chức năng

Chi bộ cơ sở cơ quan là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân viên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động; xây dựng chi bộ và cơ quan vững mạnh.

  1. Nhiệm vụ Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng

– Lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của nhà trường đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức, đảng viên và quần chúng.

– Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề cần thiết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

– Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác.

– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cơ quan. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của cơ quan, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

  1. Lãnh đạo công tác tư tưởng

– Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, viên chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo cấp trên.

– Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

– Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

  1. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ

– Cấp uỷ chi bộ tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của cơ quan.

– Cấp uỷ đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của cơ quan thuộc thẩm quyền của cấp trên.

– Cấp ủy lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật… đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

– Cấp ủy đề xuất ý kiến trong việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức, cán bộ của cơ quan thuộc thẩm quyền của cấp trên.

  1. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

– Lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

– Lãnh đạo các đoàn thể và cán bộ, viên chức, đảng viên, quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị.

  1. Xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh

– Cấp ủy căn cứ các chỉ tiêu của cấp trên đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng chi bộ đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong cơ quan.

– Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng; thực hiện đúng các quy định về bảo vệ chính trị nộị bộ, chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và phẩm chất đạo đức, tư cách của người đảng viên.

– Lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

– Giáo dục, rèn luyện đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, phấn đấu trở thành người lao động giỏi, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Thường xuyên làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng phát triển đảng viên trẻ, chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

– Xây dựng cấp uỷ có năng lực, hoạt động có hiệu quả. Định kì hàng năm, cấp ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Cấp uỷ thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.

Chức năng, nhiệm vụ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:

CHỨC NĂNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Chức năng thứ nhất: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng.

 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục, giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên.

Vì vậy, Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất – Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng…Đoàn luôn tuyên truyền giáo dục, giới thiệu để thanh niên ngày càng hiểu sâu về bản chất của Đảng, đóng góp ý kiến cho Đảng, phê bình cán bộ, đảng viên, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần nghị quyết TW VI (lần 2) và tích cực hưởng ứng, học tập, nghiên cứu, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chức năng đội dự bị còn thể hiện ở chỗ Đoàn Thanh niên có đội quân xung kích cách mạng của Đảng, đi đầu trong mọi khó khăn trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội như lời Bác đã khẳng định: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Ngày nay, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh càng thể hiện rõ là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam, Đoàn động viên đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích sáng tạo, đi đầu trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, trung thành với sự nghiệp đổi mới của Đảng, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội xung kích cánh mạng, là nơi bổ sung nguồn sinh lực mới quan trọng cho Đảng.

Chức năng thứ hai: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học Xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

Đây là chức năng cơ bản nhất cần được quán triệt trong công tác thanh niên nói chung và trong công tác Đoàn nói riêng. Hiệu quả giáo dục con người được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh coi là thước đo khả năng thể hiện vị trí, vai trò của Đoàn trong thanh niên và trong xã hội.

Trường học XHCN hiểu theo nghĩa rộng là môi trường giáo dục, rèn luyện, định hướng giá trị cho thanh niên theo lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn. Với chức năng này, Đoàn TNCS phải thông qua các nội dung phương thức hoạt động khác nhau, với nhiều loại hình giáo dục khác nhau để đoàn kết tập hợp, giáo dục thanh niên.

Nghị quyết 04 BCH Trung ương Đảng khóa VII đã chỉ rõ “Đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho thanh niên phấn đấu để hình thành một thế hệ con người mới có lý tưởng cao đẹp, có ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức, có sức khỏe và lao động giỏi, sống có văn hóa và nghĩa tình, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính…”.

Thực hiện tốt chức năng này có nghĩa là Đoàn đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc định hướng các giá trị Xã hội chủ nghĩa cho tuổi trẻ.

Chức năng thứ 3: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ.

Chức năng này đã được xác định trong Án nghị quyết (10/1930) của BCH Trung ương Đảng, là chức năng cơ bản đầu tiên khi chuẩn bị cho thành lập Đoàn TNCS. Chức năng này quyết định sự tồn tại hay không của Đoàn Thanh niên, vì bất kỳ một tổ chức nào ra đời trước hết là nhằm mục đích đại diện và bảo vệ lợi ích cho các thành viên của nó.

Nhu cầu và lợi ích luôn gắng liền với mỗi con người trong đời sống xã hội. Bất kỳ một tổ chức chính trị – xã hội nào cũng không thể tồn tại và phát triển được nếu trong thực tiễn những hoạt động của nó không phản ánh được những nhu cầu và lợi ích ở những mức độ nhất định.

Vì vậy, nếu xem nhẹ chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ thì chắc chắn thanh niên sẽ xa rời tổ chức Đoàn, còn đoàn viên sẽ trở nên “chán” Đoàn, bỏ sinh hoạt đoàn. Thực hiện tốt chức năng này là một điều kiện quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Đoàn TNCS.

NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

1, Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức hoạt động của Hội LHTN, Hội sinh viên Việt Nam…nhằm đưa thanh niên vào trong tổ chức của Hội và Đoàn cùng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nuớc Việt Nam độc lập dân chủ, giàu mạnh, công bằng, xã hội văn minh theo định hướng XHCN.

Việc tập hợp lực lượng thanh niên, đưa họ vào trong các tổ chức của Hội, của Đoàn là bước khởi đầu quan trọng tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần của Đoàn TNCS, tạo ra mối quan hệ chặt chẽ với quần chúng thanh niên nói riêng và với quần chúng nhân dân nói chung. V.I Lênin đã cho chúng ta rằng: “Đừng quên rằng sức mạnh của một tổ chức Cách mạng là ở số lượng những mối liên hệ của nó”.

2, Giáo dục lý tưởng XHCN cho đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng. Mảng hoạt động giáo dục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động của Đoàn – đối tượng giáo dục chủ yếu là đoàn viên, thanh niên – lực lượng to lớn, có vị trí vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, suy cho cùng là hình thành bộ mặt nhân cách con người trong xã hội mới phù hợp với đòi hỏi của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Nội dung công tác giáo dục rất phong phú, bao gồm:

– Giáo dục chính trị tư tưởng.

– Giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Giáo dục luật pháp, lối sống, nếp sống.

– Giáo dục về khoa học kỹ thuật công nghệ, về DS – SK – MT.

– Giáo dục về phát huy, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

– Giáo dục truyền thống Cách mạng.

Tham gia công tác giáo dục thanh niên phải thông qua những phong trào, những hành động Cách mạng cụ thể. Đoàn không thể chỉ nói suông, giáo dục mang tính kinh viện, giáo điều mà phải tổ chức, đưa thanh niên vào các phong trào hành động cách mạng, qua các công việc và phong trào thiết thực đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ. Kết hợp chặt chẽ nguyên lý giáo dục: Học đi đôi với hành, lý luận gắng liền với thực tiễn.

3, Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là một tất yếu trong xây dựng tổ chức Đoàn, ngược lại Đoàn TNCS phải là đội quân trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng, mang ngọn cờ, lý tưởng của Đảng đến đích cuối cùng, đưa NQ và đường lối của Đảng vào trong cuộc sống. Đoàn TNCS là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khoẻ để gánh vác công việc tạo sinh lực mới cho Đảng. Quán triệt tinh thần công tác xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, lấy xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đoàn thanh niên phải là lực lượng nồng cốt trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, tích cực hưởng ứng cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VI lần 2.

Chức năng, nhiệm vụ Công đoàn trường:

– Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.

– Kiểm tra, giám sát việc thi hành chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo qui định của pháp luật.

– Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị, cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đon vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của công nhân, viên chức, lao động tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong công nhân, viên chức, lao động

– Tổ chức vận động công nhân, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

– Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Trường Cao Công Nghệ Y Dược Việt Nam: P102, nhà B, số 40 Trần Cung, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.dhn.edu.vn 
Hotlines: 0865022919 – 0865022919