Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho hàm số bậc ba y = a x 3 + b x 2 + c x + d a ≠ 0 bao gồm đồ thị là mặt đường cong bên hình vẽ. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?


Cho hàm số bậc cha y = ax 3 + bx 2 + cx + d bao gồm đồ thị dấn hai điểm A(0;3) và B(2;-1) có tác dụng hai điểm cực trị. Khi đó số điểm rất trị của hàm số y = | ax 2 | x | + bx 2 + c | x | + d | là

A.

Bạn đang xem: Cho hàm số y=ax^3+bx^2+cx+d

5

B. 7

C. 9

D.

Xem thêm: Có Duyên Sẽ Gặp Lại Có Nợ Sẽ Tìm Về, Sàn Tmđt Về Hoa Và Quà Tặng Số #1 Việt Nam

11


*

Trong những hàm số sau hàm số như thế nào là hàm số bậc nhất? Với những hàm số bậc nhất xác định những hệ số a, b và cho thấy thêm hàm số như thế nào đồng biến, nghịch biến?

(a,y=3x+sqrt2)

(b,y=1-2sqrtx)

(c,y=frac-12x)

(d,y=frac1x+3)


Cho hàm số bậc nhất y=(m-1/2)x+2

a, với cái giá trị như thế nào của m nhằm hàm số là hàm số bậc nhất? khẳng định các thông số a,b

b, đến hàm số hàng đầu y=(m-1/2)x+2. Với cái giá trị nào của m thì hàm số đồng biến,nghịch biến.

c, đến hàm số bậc nhất y=0.5x+2. Tính cực hiếm của y lúc biết giá trị của x=2


Cho hàm số hàng đầu y = (m – 1,5)x + 5 (1)

Khi m = 3, trang bị thị của hàm số (1) đi qua điểm:

A. (2;7); B. (2,5;8); C. (2;8); D. (-2;3).


Chi hàm số bậc nhất y = (2m -3) x -m+1 tất cả đồ thị (d)

a) tra cứu m nhằm hàm số đồng vươn lên là trên R

b) tìm kiếm m đựng đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ = 3

c) vẽ đường thẳng (d) lúc m = 2

d) tìm m để cha đường thẳng (d) , Ox cùng (d") : y = 2x-3 đồng quy


Cho hàm số bậc ba y=f(x)có vật thị (C) như hình vẽ, con đường thẳng d có phương trình y = x -1. Biết phương trình f(x)=0có ba nghiệm x 1 bằng

*

A. -2

B. - 5 2

C. 0

D. 1


Cho hàm số bậc cha f(x) = x 3 + b x 2 + c x + d . Biết vật thị của hàm số y = f"(x)như hình vẽ. Quý hiếm của c b là

*

A. - 1 3

B. 3 4

C. 1 3

D. - 3 4


Chọn D

Tập khẳng định D = ℝ

Đạo hàm cung cấp 1

*

Dựa vào đồ vật thị của hàm số y = f"(x)ta tất cả bảng thiên của hàm số f(x)

*

Ta có

*
*

Dựa vào bảng thay đổi thiên ta có

*
*

*


Bài 1: đến hai hàm số bậc nhất: y= (k+1)x + 3 ; y= (3-2k)x + 1a)Vẽ vật dụng thị của hai hàm số trên lúc k=2- lúc k=2 thì ta tất cả hai hàm số : y= 3x+3 với y= -x+1b) tra cứu tọa độ giao điểm của đồ vật thị hàm số vừa vẽ.c) kiếm tìm góc tạo vày đường trực tiếp y= 3x+3 vớt trục Ox ( làm tròn cho phút )giải góp mik vs ak!! mik đang nên gấp lắm!!


a)

Thay x=0 vào hàm số y= 3x+3, ta được: y= 3 x 0 + 3 = 3

Thay y=0 vào hàm số y= 3x+3, ta được: 0= 3x+3 => x= -1

Vậy thứ thị hàm số trải qua điểm B(-1;0) và C(0;3)

Thay x=0 vào hàm số y= -x+1, ta được:y= -0 + 1 = 1

Thay y=0 vào hàm số y= -x+1, ta được: 0= -x+1 => x= 1

(Có gì bạn tự vẽ thứ thị nha : 3x + x = 1 - 3

4x = -2

x= -(dfrac12)

Thay x= -(dfrac12)vào hàm số y= -x+1, ta được: y=(dfrac12)+1 =(dfrac32)

Vậy giao điểm của hai tuyến đường thằng gồm tọa độ ((-dfrac12;dfrac32))

c) call góc tạo bởi đường trực tiếp y= 3x+3 làα

OB=(left|x_Bight|=left|-1ight|=1)

OC=(left|y_Cight|=left|3ight|=3)

Xét△OBC (O= 90*), có:

(tan_alpha=dfracOCOB=dfrac31=3)

=>α= 71*34'

Vậy góc tạo do đường thằng y=3x+3 là 71*34'


Đúng 0
bình luận (0)
+1 + + + + C.+x ≥+0 + + + + D.+x ≤+1Câu+2. Hàm+số (y=sqrt2015-m.x+5) là+hàm+số+bậc+nhất+khi:A.+m+≤+2015 + ...">

Câu 1.Tìm đk của x để(sqrtdfrac-11-x)có nghĩa?

A. X 1 C. X≥ 0 D. X≤ 1

Câu 2.Hàm số(y=sqrt2015-m.x+5)là hàm số bậc nhất khi:

A. M ≤ năm ngoái B. M năm ngoái D. M≥ 2015

Câu 3.Tìm k để mặt đường thẳng(y=left(2k+1ight)x+3)nghịch trở nên trên R.

A. K ≤(dfrac-12) B. K (dfrac-12) C. K (y=fleft(xight)=dfrac2x+1).Biến số x hoàn toàn có thể có quý giá nào sau đây:

A. X≤ -1 B. X≥ -1 C. X ≠ 0 D. X≠ -1


Lớp 9 Toán
2
0
Gửi diệt

C1:

(1-x>0Leftrightarrow x

C2:

(2k+1

(Leftrightarrow k

C3:

(x+1e0Leftrightarrow xe1)


Đúng 3

phản hồi (0)

1B

2B

3B

4D


Đúng 3
comment (0)

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN


olm.vn hoặc hdtho
dhn.edu.vn